Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

14 września 2016 Dwudzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 25 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Posłom zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku (druk nr 618) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

6 września 2016 Dwudzieste czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 24 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw, informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela oraz informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku. Przedstawione zostały sprawozdania Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Odbyło się także głosowanie nad wnioskiem o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

22 lipca 2016 Dwudzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 23 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ponadto parlamentarzyści wysłuchali sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku, informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz informacji prezesa Rady Ministrów na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Komisja Infrastruktury zaprezentowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

7 lipca 2016 Dwudzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 22 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, natomiast Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z Komisją Finansów Publicznych sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

23 czerwca 2016 Dwudzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 21 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2015 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

21 czerwca 2016 Konferencja kolejowa w Pucku

W puckim ratuszu odbyła się konferencja „Wspólnie możemy odblokować Półwysep Helski” poświęcona linii kolejowej 213 Reda – Hel. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały projekty i możliwości płynące z budowy nowych przystanków i mijanek na linii kolejowej i elektryfikacji linii kolejowej 213. Przedstawiono także symulację zmiany rozkładu jazdy na linii kolejowej 213, polegającą na dążeniu do włączenia tej linii w system kolei aglomeracyjnej w Trójmieście. Relację fotograficzną z konferencji można znaleźć na stronie internetowej miasta Puck.

10 czerwca 2016 Dwudzieste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 20 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne oraz informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Ponadto porządek obrad obejmował m.in. sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Odbyło się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

6 czerwca 2016 Duże otwarcie PKM na Kaszuby, po Kartuzach czas na Kościerzynę.

PKM będzie bardziej dostępna. Jeszcze na etapie projektowania analiza Jaspers podkreślała, że Pomorska Kolej Metropolitalna powinna obsługiwać jak największą liczbę pasażerów z Kaszub. Już w trakcie funkcjonowania PKM, dzięki wielu sugestiom udało się wspólnie wypracować bardzo interesujące, nowatorskie podejście do maksymalnego wykorzystania obecnego potencjału PKM-ki. Będzie jeszcze lepiej. Nowy, udoskonalony rozkład jazdy, który zostanie wprowadzony, opracowany został w ramach tego samego budżetu i liczby pociagogodzin co dotychczas. Zakłada on duże otwarcie na Kaszuby, potok pasażerów obejmował będzie Kartuzy i Kościerzynę. W nowym rozkładzie pozostają niezmienione kursy pociągów na trasie Gdynia – Kościerzyna, dodatkowo zostają uruchomione pociągi tej samej relacji po  linii PKM przez Żukowo, Gdańsk Wrzeszcz i dalej przez Trójmiasto do stacji Gdynia Główna. Oznacza to, że dla mieszkańców powiatów kartuskiego i kościerskiego komunikacyjnym początkiem metropolii Trójmiasta stanie się Borkowo, skąd odjeżdżać będą pociągów z Kartuz i z Kościerzyny. Oznacza to, że z dworców w gminie Żukowo kolej kursować będzie co 30 minut. Część z nich jako kursy przyśpieszone jadące z Żukowa Wschodniego do Gdańska Wrzeszcza w 20 minut. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości dla transportu łączonego, samochodowego lub autobusowego z pociągami. Dostępność pociągów dla mieszkańców powiatu kościerskiego, gmin Somonino i Stężyca będzie większa. To oczywiście szansa na dalszy rozwój PKM-ki.

20 maja 2016 Dziewiętnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 19 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Posłowie wysłuchali sprawozdań: Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

13 maja 2016 Osiemnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 18 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Menu:

 • Aktualności
  • Wrzesień 2016
  • Lipiec 2016
  • Czerwiec 2016
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć