Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

16 listopada 2016 Trzydzieste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 30 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

11 listopada 2016 Narodowe Święto Niepodległości

Poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w obchodach Święta Niepodległości w Kartuzach. Uroczystości 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się msza świętą w intencji Ojczyzny w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach. Po jej zakończeniu przemaszerowano pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polski, gdzie po okolicznościowej modlitwie i wystąpieniu Starosty Kartuskiego, złożono kwiaty. Szerszą relacje z wydarzenia można znaleźć tutaj.

4 listopada 2016 Dwudzieste dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 29 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy uchylającej ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Posłowie wysłuchali sprawozdań Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

21 października 2016 Dwudzieste ósme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 28 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

14 października 2016 Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej chciałbym podziękować Państwu za pasję i zaangażowanie, z jaką wykonujecie swoją pracę. Mimo wielu przeciwności, to dzięki Państwa poświeceniu uczniowie kształtują i rozwijają swoje zdolności oraz zdobywają nowe umiejętności. To twórcza praca nauczycieli tworzy z dzieci i młodzieży ciekawych świata i żądnych wiedzy ludzi.

Dziękując raz jeszcze, chciałbym Państwu, nauczycielom i pracownikom oświaty złożyć najserdeczniejsze życzenia czerpania radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

6 października 2016 Dwudzieste siódme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 27 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Posłom przedstawiono sprawozdania: Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

23 września 2016 Dwudzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 26 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2014 r. oraz przez ministra środowiska informacja o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w roku 2015. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisją Spraw Zagranicznych przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

14 września 2016 Dwudzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 25 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Posłom zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku (druk nr 618) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

6 września 2016 Dwudzieste czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 24 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw, informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela oraz informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku. Przedstawione zostały sprawozdania Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Odbyło się także głosowanie nad wnioskiem o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

22 lipca 2016 Dwudzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 23 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ponadto parlamentarzyści wysłuchali sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku, informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz informacji prezesa Rady Ministrów na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Komisja Infrastruktury zaprezentowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Menu:

 • Aktualności
  • Listopad 2016
  • Październik 2016
  • Wrzesień 2016
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć