Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

29 września 2017 Czterdzieste ósme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 48 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku.

15 września 2017 Czterdzieste siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 47 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wraz Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przygotowały sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

21 lipca 2017 Czterdzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 46 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Komisji Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

12 lipca 2017 Czterdzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 45 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawiły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

7 lipca 2017 Szanowni Państwo

W dniach 10 – 31 lipca biuro poselskie w Kartuzach oraz biura filialne w Chojnicach i Brusach będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

22 czerwca 2017 Czterdzieste czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 44 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. Ponadto rozpatrzono obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. Sprawozdanie Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych przygotowała i przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

9 czerwca 2017 Czterdzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 43 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

26 maja 2017 Czterdzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 42 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Ponadto porządek obrad obejmował przedstawienie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego informacji w sprawie działań podjętych w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w Komisariacie Policji Wrocław-Stare Miasto w dniu 15 maja 2016 roku oraz wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

12 maja 2017 Czterdzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 41 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

3 maja 2017 Święto Konstytucji 3 Maja

226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poseł Stanisław Lamczyk świętował razem z mieszkańcami Kartuz. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele Świętego Kazimierza. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach zostały złożone kwiaty. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę z nową nazwą pobliskiego parku, który od tej pory nosi imię 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończył koncert na rynku w Kartuzach.

Menu:

 • Aktualności
  • Wrzesień 2017
  • Lipiec 2017
  • Czerwiec 2017
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć