Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

29 kwietnia 2016 Siedemnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 17 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o mediach narodowych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o składce audiowizualnej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

14 kwietnia 2016 Szesnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 16 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdań m.in. Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2 kwietnia 2016 Wręczono nagrody „Kartëskô skra”

Wręczono nagrody Kartëskô skra – fot.www.expresskaszubski.plW Kartuzach wręczono nagrody burmistrza „Kartëskô skra”. Nagrody przyznano w kategoriach kultura, sport, pomagają innym, przedsiębiorczość i promocja. Podczas gali przyznano nagrody specjalne, którą wyróżniony został poseł Stanisław Lamczyk za pracę nad połączeniem kolejowym Kartuzy – Gdańsk.

1 kwietnia 2016 Piętnaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 15 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Ponadto posłom zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

26 marca 2016 Wesołych Świąt Wielkiejnocy

CAM00057Z okazji Świąt Wielkiejnocy, niosących nadzieję i odrodzenie życia,

proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech radość Zmartwychwstania zagości w naszych sercach,

napełniając je miłością, wiarą i pokojem!

Stanisław Lamczyk

19 marca 2016 Nowy sztandar i wóz bojowy OSP Brusy

Nowy sztandar i wóz bojowy OSP BrusyDruhowie z OSP Brusy świętowali otrzymanie nowego sztandaru oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków, następnie poświęcono sztandar i samochód. Na zaproszenie władz samorządowych oraz Zarządu OSP Brusy w uroczystości wziął udział poseł Stanisław Lamczyk.

18 marca 2016 Wręczenie Nagrody Sucovia

Wręczenie Nagrody Sucovia - fot. expresskaszubski.plW Żukowie podczas uroczystej gali laureatom nominowanym w kategoriach kultura, sport, inicjatywy społeczne, gospodarka i edukacja wręczono Gminną Nagrodę Sucovia. Obecny na tym uroczystym wydarzaniu poseł Stanisław Lamczyk otrzymał z rąk Burmistrza Żukowa wyróżnienie za zaangażowanie w pracach nad Pomorską Koleją Metropolitalną.

18 marca 2016 Czternaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 14 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdań: Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

11 marca 2016 Trzynaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 13 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Posłom zostały przedstawione: przez Radę Ministrów „Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.” oraz przez Radę Języka Polskiego „Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2012-2013”.

26 lutego 2016 Dwunaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 12 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy Kodeks wyborczy, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych i niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Kodeks pracy. Ponadto posłom zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2016, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. oraz Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Menu:

 • Aktualności
  • Kwiecień 2016
  • Marzec 2016
  • Luty 2016
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć