Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

10 marca 2017 Trzydzieste siódme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 37 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

24 lutego 2017 Trzydzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 36 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw, Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Główny Inspektor Pracy zaprezentował sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy.

10 lutego 2017 Trzydzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 35 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku oraz informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

31 stycznia 2017 97 rocznica powrotu Chojnic do ojczyzny

97 rocznica powrotu Chojnic do ojczyznyChojnice świętowały 97 rocznicę przyłączenia miasta odrodzonej Rzeczypospolitej. W zorganizowanych przez chojnickie władze i stowarzyszenia uroczystościach udział wziął poseł Stanisława Lamczyk. Jubileusz powrotu do Macierzy rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta w chojnickiej Bazylice Mniejszej, zaś po niej nastąpił przemarsz i złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową przy Bramie Człuchowskiej. Tegoroczne obchody uświetnił recital fortepianowy i otwarcie wystawy historycznej „Barwa i Broń”.

26 stycznia 2017 Trzydzieste czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 34 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ponadto posłom została przedstawiona informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi z realizacji „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019” za okres 18 listopada 2015 r. – 17 listopada 2016 r. oraz sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych oraz Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

22 grudnia 2016 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie 2016

Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia!

Niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieje,

a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski

i moce na trud każdego dnia 2017 roku

                                                                                                                       Stanisław Lamczyk

16 grudnia 2016 Trzydzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się 33 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmuje m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto posłom zostanie przedstawiona Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi z realizacji „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019” za okres 18 listopada 2015 r. – 17 listopada 2016 r. oraz sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

15 grudnia 2016 Trzydzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 32 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. Komisja Infrastruktury wraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

2 grudnia 2016 Trzydzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 31 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Parlamentarzystom przedstawione zostały sprawozdania: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przygotowała o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

16 listopada 2016 Trzydzieste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 30 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Menu:

 • Aktualności
  • Marzec 2017
  • Luty 2017
  • Styczeń 2017
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć