Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

19 lipca 2019 Osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 84 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto posłom został przedstawiony dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

14 czerwca 2019 Osiemdziesiąte drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 82 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Ponadto posłowie wybrali nowego Wicemarszałka Sejmu.

17 maja 2019 Osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 81 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz wspólnie z Komisją Obrony Narodowej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz wspólne z Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, natomiast wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

3 maja 2019 Święto Konstytucji 3 Maja

228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poseł Stanisław Lamczyk świętował razem z mieszkańcami powiatu kartuskiego. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele Świętego Kazimierza w Kartuzach. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach zostały złożone wiązanki kwiatów. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja zakończyło spotkanie na kartuskim rynku. Relację z tego wydarzenia można znaleźć tu.

26 kwietnia 2019 Osiemdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 80 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zastała przedstawiona informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 oraz informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz wspólnie z Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz wspólnie z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

19 kwietnia 2019 Radosnych Świąt!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,

napełni nas wszystkich pokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

 

4 kwietnia 2019 Siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 79 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Ponadto posłom został przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.”. Komisja Gospodarki i Rozwoju zaprezentowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15 marca 2019 Siedemdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 78 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Ponadto posłom została przedstawiona informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r., informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku oraz informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. Komisja Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny oraz sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

22 lutego 2019 Siedemdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 77 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto posłom została przedstawiona rządu dotycząca wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, wspólnie z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

17 stycznia 2019 Siedemdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 76 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Menu:

 • Aktualności
  • Lipiec 2019
  • Czerwiec 2019
  • Maj 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć