Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

24 listopada 2017 Pięćdziesiąte drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 52 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

11 listopada 2017 Narodowe Święto Niepodległości

Poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w obchodach Święta Niepodległości w Kartuzach i w Brusach. Uroczystości 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się msza świętą w intencji Ojczyzny w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach. Po jej zakończeniu przemaszerowano pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polski, gdzie po okolicznościowej modlitwie i wystąpieniu Starosty Kartuskiego, złożono kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej na kartuskim rynku odbyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Po zakończeniu uroczystości w Kartuzach poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w koncercie patriotycznym w Brusach.

9 listopada 2017 Pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 51 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdań Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi, Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

25 października 2017 Pięćdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 50 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmuje m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

13 października 2017 Czterdzieste dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 49 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

29 września 2017 Czterdzieste ósme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 48 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku.

15 września 2017 Czterdzieste siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 47 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wraz Komisją Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przygotowały sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

21 lipca 2017 Czterdzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 46 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Komisji Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

12 lipca 2017 Czterdzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 45 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawiły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

7 lipca 2017 Szanowni Państwo

W dniach 10 – 31 lipca biuro poselskie w Kartuzach oraz biura filialne w Chojnicach i Brusach będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Menu:

 • Aktualności
  • Listopad 2017
  • Październik 2017
  • Wrzesień 2017
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć