Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

31 stycznia 2018 98 rocznica powrotu Chojnic do ojczyzny

Mieszkańcy Chojnic świętowali 98 rocznicę przyłączenia miasta odrodzonej Rzeczypospolitej. W zorganizowanych przez chojnickie władze udział wziął poseł Stanisława Lamczyk. Jubileusz powrotu do Macierzy rozpoczęło złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową przy Bramie Człuchowskiej, a następnie po Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta w chojnickiej Bazylice Mniejszej. Tegoroczne obchody uświetnił recital fortepianowy i otwarcie wystawy „Droga do Niepodległej”.

26 stycznia 2018 Pięćdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 57 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

11 stycznia 2018 Pięćdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 56 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował tego jednodniowego posiedzenia zawierał trzy punkty: Pierwszy to przedstawienie sprawozdania Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Drugi to trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. Ostatnim punktem obrad był wybór wicemarszałka Sejmu.

10 stycznia 2018 Pięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 55 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania: Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Menu:

 • Aktualności
  • Grudzień 2018
  • Listopad 2018
  • Październik 2018
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć