- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

48 i 49 Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 11 – 13 września Sejm RP zebrał się na 48 i 49 posiedzeniu. Porządek obrad 48 posiedzenia obejmował m.in. pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Podczas 49 posiedzenia Sejmu przedstawiona została informacja Rady Ministrów w sprawie sytuacji ekonomicznej  w polskim rolnictwie w latach 2005-2013,informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji ludzi młodych  w Polsce.