Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

30 czerwca 2014 Czterdziesta pierwsza Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Województwo PomorskieW Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się XLI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, obejmującego: bilans z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2013, sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2013 rok Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, oraz przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2013 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2013 rok. Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Jana Kleinszmidta w sesji wziął udział poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć