Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

25 czerwca 2012 Dwudziesta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się XX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dzisiejsza sesja była absolutoryjną w związku z tym duża część obrad poświęcona była zagadnieniom związanym z finansami województwa. Porządek obrad XX sesji obejmował m.in. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2011 rok wraz z opiniami biegłego rewidenta, obejmującego: bilans z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne  zestawienie  zmian  w  funduszu  jednostek   budżetowych   obejmujące   dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, sprawozdania   z   wykonania   budżetu   Województwa   Pomorskiego   za   rok   2011, sprawozdań   z   wykonania   planów   finansowych   za   2011   rok   instytucji   kultury, ośrodków ruchu drogowego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz   przyjęcie   uchwały   w   sprawie   rozpatrzenia   i   zatwierdzenia   sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2011 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2011 rok. W sesji uczestniczył – zaproszony przez Przewodniczącego Sejmiku  –  poseł Stanisław Lamczyk.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć