Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 lutego 2012 Dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Dziś rozpoczęło się 9 posiedzenie Sejmu RP, potrwa ono 4 dni. Porządek obrad obejmuje m.in. informację Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, informację Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” oraz informację Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010. Ponadto przewidziano pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komisja Gospodarki zapozna się z informacją Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego o przyszłości zawodów rzemieślniczych w Polsce, zaś Komisja Infrastruktury przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, rozpatrzy informację  Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego oraz informację Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o zamierzeniach resortu w obecnej kadencji. Komisji Infrastruktury przedstawi ponadto sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć