- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Dziewięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

  [1]Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zebrał się na 95 posiedzeniu.  Porządek obrad przewiduje m.in. informację Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Ponadto zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Komisji Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu przygotowała ponadto sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej oraz we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.