Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

24 lipca 2015 Dziewięćdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 97 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Parlamentarzystom przedstawione zostały informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Ponadto Sejmowi przedstawiono: sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć