Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

23 kwietnia 2008 Interpelacja nr 2807 w sprawie niekoherencji systemów komputerowych administracji publicznej w zakresie ewidencji ludności, prowadzenia działalności gospodarczej (system REGON) oraz zapisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych i dowodów rejestracyjnych (CEPiK) skierowana do wicepremiera Grzegorza Schetyny ? Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie informacji otrzymanych od wyborców z województwa pomorskiego wynika, że istnieją znaczne rozbieżności w zakresie ewidencjonowania przez poszczególne systemy komputerowe adresów, tych samych osób w tym samym miejscu zamieszkania.


Istniejącą sytuację najlepiej zilustruje przytoczony (teoretyczny) przykład:
Jan Kowalski zamieszkuje miejscowość Kiełpino w gminie Kartuzy w woj. pomorskim. Kolonią macierzystej miejscowości (Kiełpina) jest Leszno w którym znajduje się ulica Rolnicza. Poczta mieści się we wsi macierzystej (Kiełpino) a kod pocztowy to 83-307. Wieś Kiełpino jest również obrębem geodezyjnym w skład, którego wchodzi Leszno. Według ?Katalogu miejscowości województwa pomorskiego? wydanym przez Urząd Statystyczny
w Gdańsku w 1999 roku zarówno Kiełpino jak i Leszno posiadają statystyczne identyfikatory miejscowości ? Kiełpino ? 0163268 a Leszno ? 0163305.
– ewidencję ludności poszczególne urzędy prowadzą w oparciu o ?Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce? ? trzytomowe wydawnictwo wydane przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Główny Urząd Statystyczny nakładem Wydawnictw Akcydensowych w 1981 roku tak, więc w dowodzie osobistym Jana Kowalskiego będzie figurował następujący zapis adresowy:

83-307 KIEŁPINO-LESZNO ul. Rolnicza 7

– ponieważ system rejestracji pojazdów ?nie przyjmuje? nazw dwuczłonowych zapis adresowy w dowodzie rejestracyjnym i prawie jazdy pana Jana Kowalskiego wygląda następująco:

83-307 LESZNO ul. Rolnicza 7
bardziej skomplikowana sytuacja powstaje, gdy część miejscowości w gminie przypisana jest do poczty w gminie sąsiedniej, w której jest również siedziba urzędu pocztowego. Oto przykład: część wsi Somonino (siedziba Gminy) kod pocztowy 83-314 granicząca z Gminą Kartuzy przypisana jest do poczty w Kiełpinie o kodzie 83-307 mimo wprowadzania prawidłowych danych do komputera, które uwzględniają wszystkie dane adresowe, czyli: imię i nazwisko data urodzenia datę wydania i organ wydający adres 83-314 Somonino ul. Komara 7, poczta 83-307 Kiełpino adres kierowcy lub posiadacz pojazdu w dokumentach typu prawo jazdy i dowód rejestracyjny drukowany jest w sposób następujący:

Jan Kowalski 83-307 Somonino
ul. Komara 7
czyli kod pocztowy wsi Kiełpino 83-307 mimo niezgodności z stanem faktycznym przypisany jest do wsi Somonino, która posiada numer kodowy 83-314.

Podczas kontroli dokumentów częstokroć dochodzi do nieporozumień pomiędzy właścicielami pojazdów i funkcjonariuszami policji, gdyż rozbieżne zapisy stwarzają sugestię, iż Kiełpino-Leszno jest inną miejscowością niż Leszno. W takich przypadkach Urząd Gminy wielokrotnie musiał zaświadczać tożsamość adresową.
– podobny system rejestracji obowiązuje w ewidencjonowaniu działalności gospodarczej przez GUS-owski system REGON z tym, że w adresie działalności uwzględniony jest kod pocztowy wsi macierzystej. Zapis o nadaniu przez GUS numery identyfikacyjnego REGON wygląda, więc jak niżej:

XXXXXXXXX( Nr REGON)
Nazwa jednostki prowadzącej działalność gospodarczą
LESZNO ul. Rolnicza 7
83-307 KIEŁPINO

– dodatkową komplikację powoduje sytuacja, kiedy w macierzysta miejscowość nie posiada placówki pocztowej a w związku z tym również kodu. Taką sytuację obrazuje poniższy przypadek. Integralną częścią wsi sołeckiej Pomieczyńska Huta są Nowiny posiadające statystyczny identyfikator 0163512 ? (Pomieczyńska Huta ? 0163506) natomiast jednostka pocztowa jest położona w Pomieczynie, wsi leżącej na terenie innej Gminy
i powiatu. Zapis o nadaniu przez GUS numery identyfikacyjnego REGON wygląda, więc jak niżej:

XXXXXXXXX( Nr REGON)
Nazwa jednostki lub imię działalność nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą
NOWINY 34
83-305 POMIECZYNO

czyli w zapisie w ogóle nie figuruje nazwa wsi macierzystej, w której położone są Nowiny. Zapis meldunkowy dla powyższego przykładu przedstawia się następująco:

Krzysztof Nowak
Pomieczyńska Huta ? Nowiny 34

Znaczna rozbieżność w zapisach w dowodzie osobistym i rejestrze REGON uniemożliwia wręcz ubieganie się przez przedsiębiorcę o kredyty czy środki pomocowe. Doraźnie, w niektórych przypadkach, sytuację ?ratuje? dokument o tożsamości adresu wystawiany przez urzędy gminy. Wydaje się oczywistym i naturalnym, że należy skorelować wszystkie systemy informatyczne, po to, aby ujednolicić wszystkie dokumenty dotyczące danej osoby, miejsca jej meldunku i prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanych przez nią jednostek transportowych.
W związku z powyższym proszę o przedstawienie koncepcji bieżącego i docelowego rozwiązania przedstawionych zagadnień.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć