Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

7 maja 2008 Odpowiedź Jolanta Fedak minister pracy i polityki społecznej na interpelację nr 2752 w sprawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotyczące interpelacji posła Stanisława Lamczyka w sprawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uprzejmie informuję:

Poselski projekt ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w pierwotnej wersji nie przewidywał realizacji tej ustawy wyłącznie przez urząd gminy. Rozwiązanie takie wprowadzone zostało podczas prac parlamentarnych, w ramach poprawki poselskiej. Jako uzasadnienie tych zmian posłowie podnosili, że ze względu na charakter pomocy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie może być świadczeniem z obszaru pomocy społecznej. Odmienność tego świadczenia od świadczeń realizowanych przez pomoc społeczną bardzo mocno akcentowali przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy Fundusz Alimentacyjny. Posłowie i senatorowie podnosili ponadto, opierając się na opiniach pracowników ośrodków pomocy społecznej, że nałożony na ośrodki pomocy społecznej obowiązek realizacji świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, a w przyszłości świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uniemożliwia prawidłową realizację zadań przypisanych pomocy społecznej, w szczególności pracy z rodzinami, osobami wykluczonymi ze społeczeństwa, bądź tym wykluczeniem zagrożonymi. Wobec tak zdecydowanego stanowiska wyrażonego zarówno w Sejmie jak i Senacie oraz brakiem, do niedawna, zastrzeżeń do tego rozwiązania ze strony samorządów, wystąpienie z inicjatywą mającą na celu zmianę zapisu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1378), zgodnie z którym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej, nie znajdowało uzasadnienia.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zakończone zostały prace nad nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 marca 2008 r. i skierowany do Sejmu RP), jednak celem nowelizacji jest jedynie dokonanie koniecznych zmian o charakterze merytorycznym i redakcyjnym. Dotyczy to doprecyzowania niektórych przepisów oraz usunięcia oczywistych błędów, które znajdują się w uchwalonej ustawie.
Tak wąski zakres nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest również konsekwencją opinii Rady Legislacyjnej, która wyraziła negatywne stanowisko, co do nowelizacji przepisów w okresie ich vacatio legis, gdyż prowadzi to do obniżenia zaufania do stanowienia prawa – nowelizacja ta ogranicza się, więc do poprawek niezbędnych ze względu na prawidłowe wdrożenie ustawy w życie.
W związku z powyższym, ewentualne dalsze zmiany ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mogą zostać wprowadzone jedynie w trakcie prac parlamentarnych nad ww. nowelizacją.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć