Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

21 maja 2008 Odpowiedź Witolda Drożdża – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 2807 w sprawie niekoherencji systemów komputerowych administracji publicznej w zakresie ewidencji ludności, prowadzenia działalności gospodarczej (system REGON) oraz zapisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych i dowodów rejestracyjnych (CEPiK)

W nawiązaniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2008 roku (sygn. SPS-023-2807/08) przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Stanisława Lamczyka z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie niekoherencji systemów komputerowych administracji publicznej w zakresie ewidencji ludności, prowadzenia działalności gospodarczej (system REGON) oraz zapisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych i dowodów rejestracyjnych (CEPiK), uprzejmie przedstawiam następujące informacje.


Na wstępie pragnę zaznaczyć, że przywołane we wspomnianej interpelacji przykładowe systemy informatyczne, wykorzystywane przez jednostki administracji publicznej do rejestracji danych adresowych, stanowią narzędzia wspomagające realizację zadań nałożonych na administrację przepisami prawa. Narzędzia te muszą przede wszystkim spełniać wymogi funkcjonalne, wynikające z zakresu wspomaganych zadań, którymi mogą być zarówno typowe czynności urzędnicze, jak i tworzenie oraz utrzymanie rejestrów i ewidencji. Zauważony przez Pana Posła brak koherencji systemów informatycznych związany jest głównie z różnorodnym zakresem danych adresowych gromadzonych w samych ewidencjach i rejestrach, wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, bardzo często należących do kompetencji różnych organów administracji państwowej lub samorządowej. I tak np. wykonywanie czynności związanych z rejestracją pojazdów, czy wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, należy do kompetencji starostw, realizację przepisów prawnych regulujących wykonywanie wspomnianych czynności przez starostwa nadzoruje minister właściwy ds. transportu, natomiast prowadzenie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców należy do kompetencji ministra właściwego ds. administracji. Czynnikami, których nie można pominąć przy analizie możliwości wystąpienia hipotetycznych przypadków opisanych w ww. interpelacji, są również błędy ludzkie, z którymi bardzo często spotykamy się w praktyce urzędniczej, zwłaszcza analizując dane przekazane w drodze teletransmisji danych przez inne podmioty do rejestrów centralnych.
Aktualnie realizowaną inicjatywą, mającą na celu minimalizację zjawiska niekoherencji w obszarach związanych z rejestracją pojazdów, jest podpisane w lutym 2007 roku porozumienie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Transportu w sprawie współpracy przy integracji i eksploatacji systemów teleinformatycznych centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz systemów do centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych i centralnej personalizacji praw jazdy.
Integracja systemów nastąpi poprzez wdrożenie aplikacji, opracowanej wspólnie przez MSWiA i Ministerstwo Infrastruktury, wykorzystującej elementy dotychczasowo stosowanych w starostwach rozwiązań do rejestracji pojazdów oraz opracowanych w ramach projektu CEPiK. Nowy, zintegrowany system, dzięki mechanizmom zaimplementowanym przy realizacji SI CEPIK, w znacznym stopniu usprawni proces aktualizacji centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz podniesie jakość gromadzonych danych. Ponadto, możliwym będzie uregulowanie zasady korzystania z jednolitego katalogu marek i modeli pojazdów oraz z rejestru PESEL, zarówno w procesie rejestracji, jak i ewidencjonowania w centralnych systemach informatycznych.
Odnosząc się do kwestii systemów informatycznych wykorzystywanych w lokalnych ewidencjach ludności pragnę zaznaczyć, że warunkiem umożliwiającym ich stosowanie jest uzyskanie pozytywnej opinii technicznej i funkcjonalnej MSWiA. W konsekwencji, minimalizuje się ryzyko potencjalnych błędów mogących wystąpić w praktyce urzędniczej przy realizacji zadań określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Aktualnie w MSWiA trwają prace nad nowelizacją wskazanej ustawy, których celem, między innymi, jest uproszczenie procedur meldunkowych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć