Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

10 stycznia 2018 Pięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 55 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania: Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnegoMenu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć