- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Sześćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 63 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Posłom przedstawiona została informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Komisja Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Szerszą relację z 63 posiedzenia Sejmu znaleźć można na stronie internetowej Sejmu RP [1].