Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

15 czerwca 2012 Szesnaste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 16 posiedzenie Sejmu. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Posłom przedstawiona została informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. oraz . Informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2011 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  i administracji morskiej, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw oraz Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym.Menu:

  • Aktualności
    • Styczeń 2020
    • Grudzień 2019
    • Listopad 2019
    • Archiwum:

  • Sejm RP
  • Kaszuby
  • Platforma Obywatelska
  • Prywatnie
  • Galeria zdjęć