Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

7 września 2007 Wystąpienie Posła Stanisława Lamczyka w sprawie zmiany ustawy Prawo budowlane i Kodeks Cywilny

Przemawia poseł Stanisław LamczykPoseł Satnisław Lamczyk w nocy z 6 na 7 września przedstawił podczas obrad Sejmu stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmnianie ustawy Prawo budowlane i Kodeks cywilny. Zapraszamy do zapoznania się z tektem wystąpnienia posła Stanisława Lamczyka, który to znajduje się poniżej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie poselskiego projektu zmiany ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Dla każdego budynku oddanego do użytku oraz podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona charakterystyka energetyczna. Charakterystyka jest wielkością wyrażoną w jednostkach kWh/m2/rok, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez 10 lat. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi samodzielną całość sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego lokalu mieszkalnego. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą charakterystykę energetyczną sporządza się dla budynku. Przepisów nie stosuje się do następujących budynków: podlegających konserwatorowi zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w okresie do 2 lat, niemieszkalnych przeznaczonych dla gospodarki rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Charakterystykę energetyczną budynków mogą sporządzać osoby, które posiadają zdolność do czynności prawnych oraz mają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej lub złożą egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa. Minister właściwy prowadzi rejestr osób, które mogą wykonywać audyty energetyczne. Zmiany dotyczą również sprawdzenia stanu technicznego kotłów o mocy ponad 100 kWh co najmniej raz na 2 lata na paliwo ciekłe lub stałe i o mocy od 20 kWh do 100 kWh co 4 lata opalane paliwem stałym, ciekłym lub gazowym, jak również urządzeń chłodniczych w systemie grzewczym o mocy nie większej niż 12 kWh. W budynkach o powierzchni przekraczającej 1000 m2, w budynkach takich, jak: dworce, lotniska, muzea, hale wystawowe, charakterystyki muszą być widoczne. Projekt regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska wnosi następujące poprawki. Po pierwsze, w art. 1 w pkt 1 w lit. B dotyczącej ust. 8 pkt 4 nadać brzmienie: 4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Po drugie, w art. 1 w pkt 1 w lit. b ust. 14 nadać brzmienie: 14. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Po trzecie, w art. 1 w pkt 4 w lit. d skreślić ust. 9 i 10. Kolega złożył już tę poprawkę na piśmie. Platforma Obywatelska popiera proponowane zmiany w Prawie budowlanym. Na ręce pana marszałka przekazuję proponowane poprawki. Dziękuję bardzo.

kv_43_4282.JPGMenu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć