Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

22 lutego 2019 Siedemdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 77 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto posłom została przedstawiona rządu dotycząca wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, wspólnie z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

17 stycznia 2019 Siedemdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 76 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

28 grudnia 2018 Siedemdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 75 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

21 grudnia 2018 Wesołych Świąt

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech Dziecię Jezus

umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję,

a czuwająca u żłóbka Maryja

uprasza potrzebne łaski i moce na trud każdego dnia 2019 roku

14 grudnia 2018 Siedemdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 74 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, natomiast Komisja Gospodarki i Rozwoju sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

7 grudnia 2018 Siedemdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 73 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

23 listopada 2018 Siedemdziesiąte drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 72 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

11 listopada 2018 Narodowe Święto Niepodległości

Poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w obchodach Święta Niepodległości w Kartuzach i w Żukowie. Uroczystości 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się msza świętą w intencji Ojczyzny w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach. Po jej zakończeniu przemaszerowano pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polski, gdzie po okolicznościowej modlitwie i wystąpieniu Starosty Kartuskiego, złożono kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej na kartuskim rynku odbyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W Żukowie wraz z władzami samorządowymi gminy oraz mieszkańcami Żukowa poseł wziął udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie złożył kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie odmówiono wspólnie modlitwę za poległych w walkach o wolność Polski.

9 listopada 2018 Siedemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 71 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Natomiast Komisji Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. oraz o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.

24 października 2018 Siedemdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 70 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Komisji Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć