Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

22 czerwca 2017 Czterdzieste czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 44 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. Ponadto rozpatrzono obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. Sprawozdanie Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych przygotowała i przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

9 czerwca 2017 Czterdzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 43 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

26 maja 2017 Czterdzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 42 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Ponadto porządek obrad obejmował przedstawienie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego informacji w sprawie działań podjętych w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w Komisariacie Policji Wrocław-Stare Miasto w dniu 15 maja 2016 roku oraz wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

12 maja 2017 Czterdzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 41 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

3 maja 2017 Święto Konstytucji 3 Maja

226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poseł Stanisław Lamczyk świętował razem z mieszkańcami Kartuz. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele Świętego Kazimierza. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach zostały złożone kwiaty. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę z nową nazwą pobliskiego parku, który od tej pory nosi imię 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończył koncert na rynku w Kartuzach.

21 kwietnia 2017 Czterdzieste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 40 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe.

12 kwietnia 2017 Wesołych Świąt Wielkiejnocy

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha

 

 

7 kwietnia 2017 Trzydzieste dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 39 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o przygotowała sprawozdanie rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra.

23 marca 2017 Trzydzieste ósme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 38 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

19 marca 2017 Dzień Jedności Kaszubów

W Chmielnie uroczyście obchodzono Dzień Jedności Kaszubów, czyli święta upamiętniającego pierwszą pisemną wzmiankę o Kaszubach w bulli Grzegorza IX. Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w języku kaszubskim, a po niej przemarsz barwnego korowodu ulicami Chmielna. Tradycją lat ubiegłych podjęto próbę bicia rekordu we wspólnej grze na akordeonie, zagrało razem aż 351 muzyków. Obszerna fotorelację z tego wydarzenia znaleźć można w portalu Kartuzy.info.

Menu:

 • Aktualności
  • Listopad 2017
  • Październik 2017
  • Wrzesień 2017
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć