Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

13 kwietnia 2018 Sześćdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 61 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Ponadto została przedstawiona informacja ministra infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycji oraz informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

30 marca 2018 Radosnego Alleluja!

Święto Wielkiej Nocy

to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary

w silę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem

wzmacniania ducha

22 marca 2018 Sześćdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 60 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

6 marca 2018 Pięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 59 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została Przedstawiona informacja Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2015 r. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

8 lutego 2018 Pięćdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 58 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Posłom została przedstawiona informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowały sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

31 stycznia 2018 98 rocznica powrotu Chojnic do ojczyzny

Mieszkańcy Chojnic świętowali 98 rocznicę przyłączenia miasta odrodzonej Rzeczypospolitej. W zorganizowanych przez chojnickie władze udział wziął poseł Stanisława Lamczyk. Jubileusz powrotu do Macierzy rozpoczęło złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową przy Bramie Człuchowskiej, a następnie po Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta w chojnickiej Bazylice Mniejszej. Tegoroczne obchody uświetnił recital fortepianowy i otwarcie wystawy „Droga do Niepodległej”.

26 stycznia 2018 Pięćdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 57 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

11 stycznia 2018 Pięćdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 56 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował tego jednodniowego posiedzenia zawierał trzy punkty: Pierwszy to przedstawienie sprawozdania Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Drugi to trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. Ostatnim punktem obrad był wybór wicemarszałka Sejmu.

10 stycznia 2018 Pięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 55 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania: Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

22 grudnia 2017 Wesołych Świąt

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Niech światło choinki

symbol radości z narodzenia Jezusa

oświetla Wasze życie

i pozwala odnaleźć właściwą drogę.

Menu:

 • Aktualności
  • Październik 2018
  • Wrzesień 2018
  • Lipiec 2018
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć