Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

6 marca 2018 Pięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 59 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została Przedstawiona informacja Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2015 r. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

8 lutego 2018 Pięćdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 58 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Posłom została przedstawiona informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowały sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

31 stycznia 2018 98 rocznica powrotu Chojnic do ojczyzny

Mieszkańcy Chojnic świętowali 98 rocznicę przyłączenia miasta odrodzonej Rzeczypospolitej. W zorganizowanych przez chojnickie władze udział wziął poseł Stanisława Lamczyk. Jubileusz powrotu do Macierzy rozpoczęło złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową przy Bramie Człuchowskiej, a następnie po Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta w chojnickiej Bazylice Mniejszej. Tegoroczne obchody uświetnił recital fortepianowy i otwarcie wystawy „Droga do Niepodległej”.

26 stycznia 2018 Pięćdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 57 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała sprawozdanie o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

11 stycznia 2018 Pięćdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 56 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował tego jednodniowego posiedzenia zawierał trzy punkty: Pierwszy to przedstawienie sprawozdania Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Drugi to trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018. Ostatnim punktem obrad był wybór wicemarszałka Sejmu.

10 stycznia 2018 Pięćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 55 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ponadto przedstawione zostały sprawozdania: Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

22 grudnia 2017 Wesołych Świąt

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Niech światło choinki

symbol radości z narodzenia Jezusa

oświetla Wasze życie

i pozwala odnaleźć właściwą drogę.

15 grudnia 2017 Pięćdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 54 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdań Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.

8 grudnia 2017 Pięćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 53 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wysłuchano sprawozdań Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Ochrony Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ponadto wraz z Komisją Obrony Narodowej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Komisja Gospodarki i Rozwoju we współpracy z  Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka przygotowała  sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

24 listopada 2017 Pięćdziesiąte drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 52 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2019
  • Grudzień 2018
  • Listopad 2018
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć