Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

11 listopada 2018 Narodowe Święto Niepodległości

Poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w obchodach Święta Niepodległości w Kartuzach i w Żukowie. Uroczystości 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się msza świętą w intencji Ojczyzny w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach. Po jej zakończeniu przemaszerowano pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polski, gdzie po okolicznościowej modlitwie i wystąpieniu Starosty Kartuskiego, złożono kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej na kartuskim rynku odbyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W Żukowie wraz z władzami samorządowymi gminy oraz mieszkańcami Żukowa poseł wziął udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie złożył kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie odmówiono wspólnie modlitwę za poległych w walkach o wolność Polski.

9 listopada 2018 Siedemdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 71 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Natomiast Komisji Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. oraz o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.

24 października 2018 Siedemdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 70 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Komisji Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

4 października 2018 Sześćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 69 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, natomiast Komisja Gospodarki i Rozwoju wraz z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym.

13 września 2018 Sześćdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 68 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom została przedstawiona informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z wykonania w 2017 roku programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2018, a także informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.

20 lipca 2018 Sześćdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 67 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd oraz informację o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

5 lipca 2018 Sześćdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 66 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ponadto posłom przedłożono informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku oraz informację o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o tachografach oraz wspólnie z Komisją  Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali i o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw i o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

27 czerwca 2018 Sześćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 65 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

15 czerwca 2018 Sześćdziesiąte czwarte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 64 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych oraz Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Finansów Publicznych przygotowała  sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Komisji Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw.

7 czerwca 2018 Sześćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 63 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym. Ponadto posłom została przedstawiona Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 roku. Komisji Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i  o rządowym projekcie ustawy o tachografach oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o własności lokali.

Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć